Saúl Masri - Demo coches

Volvo "9800 DD"

Toyota "Cuna"

Toyota "Pepinos"

Suzuki "Turbo"

Suzuki "Lo mejor de 2 Mundos"

Toyota "Yoga"

Toyota "Barro"

Toyota "Leche"